V období před více než 100 lety, ještě v období Rakousko-Uherska, dochází k zakládání tělovýchovných jednot Sokol také v našem kraji. Nejprve to bylo ve větších střediscích a to v Blansku, Boskovicích, Tišnově, Letovicích. Dle protokolů TJ Sokol Bořitov které jsou pečlivě vedeny od r. 1907, již v r. 1894 byl činěn první pokus o založení Sokola v Bořitově a v r. 1905 v Černé Hoře. Podmínky pro založení jednoty v této době byly však složité. Především zajistit prostory na cvičení, cvičitele, fi nanční prostředky. I přes tyto těžkosti podařilo se nadšencům z Bořitova a Černé Hory pod iniciativním vedením Jana Kučky, bořitovského učitele založit společně tělovýchovnou jednotu Sokol.

V létě r. 1914 však vypukla 1. světová válka do které muselo odejít přes 20 členů Sokola. Současně se zhoršila hospodářská situace v zemi, nastalo těžké válečné období. V zimě nebylo čím topit, celkové podmínky se zhoršovaly, takže činnost v jednotě byla pozastavena.

Sokol v nové republice

Rok 1918 byl významným mezníkem v dějinách českého národa ale i českého sokolstva. Skončila 1. světová válka s následným rozpadem Rakouska-Uherska a vzniká samostatné Československo.

Cvičilo se v pronajatých prostorách hostince u Sedláků, 3x týdně mužské a 3x týdně ženské složky.


Veřejné cvičení r. 1919 na zahradě u Sedláků

V době války zemřel majitel hostince br. Robert Sedlák, zakládající a obětavý člen Sokola Bořitov. Spolumajitelka hostince, vdova, provdaná Harvánková, již tak vstřícná pro činnost Sokola nebyla a postupně narůstaly problémy s činností v pronajatých prostorách. Zvláště v průběhu r. 1920 kdy církev začala organisovat katolické spolky „Omladina „a později „Orel“, se v Bořitově situace pro sokolskou činnost zkomplikovala. Místní vedení fary prosazovalo u pí. Harvánkové a později p. Sedláka Josefa, který se vrátil později z legií, aby vypověděli nájem prostor sokolům a přenechali je pro potřeby nově založeného katolického spolku. Další nátlaky a pomluvy ze strany místního kléru viz citace:
„o zhoubném působení Sokola na mravy občanů a mládeže“, urychlily rozhodnutí realisovat již dřívější plán na výstavbu vlastního stánku. Přestože se v průběhu dlouhodobého pronájmu od r. 1907 u Sedláků mnohé investovalo v úpravách jeviště, elektrického osvětlení a j., rozhodl výbor nedohadovat se o další pronájem.

5. června 1921 bylo provedeno slavnostní „kladení základního kamene“ s uložením pamětního spisu pro příští generace a práce na stavbě sokolovny se rychle rozběhly. Pracovalo se denně i v noci při loučích a svících, nezaměstnaní pracovali jen za stravu celý den. Veškeré pomocné práce od výkopů přes nádeničení zedníkům, nátěry apod. byly prováděny brigádnicky. Stavbu se podařilo postavit tak, že na oslavu 28. října zde již hráli sokolové z Blanska divadlo a výtěžek věnovali na stavbu sokolovny. Mezi členy i občany Bořitova byla provedena sbírka na nákup židlí, vybralo se přes 2.000 Kč a zakoupilo se 150 ks skládacích židlí po 27 Kč.


Budova sokolovny v r. 1922

4. ledna 1922 provedl boskovický zemský úřad kolaudaci stavby a sokolovna byla uvedena do trvalého užívání. Na valné hromadě 15.1.1922 přivítal starosta slavnostně členstvo ve vlastním stánku s kladným hodnocením práce vykonané nejen na stavbě, ale i na poli cvičitelském a kulturním. I při stavbě se podařilo přes léto cvičit venku a uspořádat veřejné cvičení, květinovou slavnost a 3 divadla. Cvičilo se na louce u Vaňkova zahradnictví, divadlo se hrálo v Černé Hoře. Čistý zisk z akcí pořádaných v r. 1921 byl 10.435 Kč a vše směřovalo na stavbu sokolovny. V r. 1921 bylo na stavbu vynaloženo 178.838 Kč.


Závodní družstvo cvičilo na sletě v r. 1926


Sokolská kapela

Zásluhou br. Vincence Kopřivy bylo vybudováno za pomoci místních stolařů také loutkové divadlo, ve kterém se hrály oblíbené představení pro děti.


Sokolovna po přístavbě hostinských místností r. 1933

Na veřejném cvičení v Černé Hoře v r. 1938


Dožínky v r. 1929

Sokol po válce v osvobozené republice

Po skončení války se činnost v TJ Sokol rozběhla naplno. Jednou z prvních akcí bylo uspořádání sbírky ve prospěch sirotka Evy Krejčí, jejíž otec Frant. Krejčí byl aktivním členem Sokola a zemřel se svojí ženou při leteckém náletu v dubnu 1945. Sbírka vynesla 8000 Kč a byla dána ještě žádost na ČOS o měsíční podporu. Při osvobozovacích bojích padl br. František Kupsa, mladý aktivní sportovec, který se umisťoval vždy na předních místech v rámci župních i celostátních sokolských závodů a reprezentoval bořitovskou TJ. Pro trvalou vzpomínku na nadějného sportovce a aktivního člena, nechala TJ Sokol v r. 1947 na jeho rodném domě umístit pamětní desku


Rekonstrukce a rozšíření sociálního zařízení v r. 1960


Gymnasté-reprezentanti cvičí v Bořitově r. 1949–1957


Eva Bosáková

Věra Čáslavská v Bořitově v r. 1959

 

Gymnasté z Prahy s bořitovskými cvičenkami r. 1957


Bořitovští gymnasté


Mladší žákyně 1980

Spartakiáda v Bořitově 1980

Starší žáci 1980

Dorostenky 1980

Spartakiáda v Bořitově 1980

Ženy 1980

Muži 1985

Ženy 1985

Mladší žáci 1985


Hody 1953

Představení Lucerna, 1959

Z divadelní činnosti

Z divadelní činnosti

Z divadelní činnosti

Výlet v Tatrách 1958


Poprad 1958

Poprad 1958

Muži v Popradě 1975

Přestavba sokolovny a venkovního areálu

I přes všechny problémy se zajišťováním dobrovolné činnosti patřila TJ Sokol Bořitov vždy k předním a aktivním jednotám v okrese, což se projevilo jednak řadou ocenění již za 1. republiky ale od 50 let i v získávání státních fi nančních dotací na údržbu, činnost i výstavbu. Největší příděl fi nancí a tím i nejvíce práce a starostí spadá do období 70. let.

28. června 1969 bylo započato s generální přestavbou budovy sokolovny včetně rozšíření o přísálí, vybudování bytu nad hospodou,nového vchodu do sálu a další. Obětavostí členů TJ se podařilo přestavbu zvládnout tak rychle,že již 29.března 1970 byla odevzdána znovu do užívání. Bylo vytvořeno dílo za 776 tis. Kč a odpracováno přes 27tis.brigádnických hodin. Na fi nancování stavby se podílel ONV Blansko, OV ČSTV, MNV a TJ. V odborných pracích pak poskytlo mimořádnou pomoc JZD s tehdejším předsedou a členem výboru TJ Josefem Hlavičkou. Přehled prováděných prací:
1969-1970 – přestavba sokolovny
1970 – vybudováno hokejové hřiště včetně mantinelů,osvětlení
Muži v Popradě 1975
1971–1972 – dokončen vchod do sálu s vestibulem a šatnou
1973 – postaven nový zděný plot
1974 – vybudována klubovna
1975 – plynofi kace sokolovny
1976–1978 – vybudovány antukové hřiště pro míčové hry a úprava venkovního areálu


Bourání střechy při rekonstrukci sokolovny v r. 1969

Většina prací byla prováděna brigádnicky členy a příznivci TJ Sokol, hlavní práci však odvedli členové výboru. V tomto mimořádně náročném budovatelském období konec 60. až 80. léta se na práci v TJ podíleli:
ve funkci starosty: Fojt Ant. st., Ondra Bohumil, Matoušek Karel, ve výboru a cvič. sboru: Hlavička Josef, Šváb Karel, Horák Josef, Fojt Ant. ml., Klon Frant., Zerák Jaroslav, Pantůček Lad., MUDr. Janíček Jan, Ing. Vomočil Frant., Ing. Matoušková L., Ondrová Em., Kalašová Jar., Odehnal Miloš a další.


Brigády při rekonstrukci sokolovny 1969–1978

I přes náročné brigádnické období se rozvíjí i sportovní činnost. Kromě základního cvičení a nácviku skladeb pro veřejná vystoupení a spartakiády se zakládají sportovní oddíly a kroužky, v rámci ZRTV se naši cvičenci úspěšně účastní okresních i krajských soutěží v lehké atletice, sportovní a moderní gymnastice, odbíjené, tenise, kopané. Od r. 1967 se pořádají zejména pro bořitovskou mládež cyklistické závody, sportovní dny v lehké atletice a šplhu, vicedenní stanové tábory a turistické výlety.


Vítězové 1. ročníku cyklistických závodů – kategorie do 6 let, r. 1967

V lehkoatletických soutěžích zejména žáci a dorost (Sýs Miloš, Šebek Josef, Tesař Břet., Ondra Petr) se v 70.letech umisťovali na předních místech v okresních, krajských soutěžích jednotlivců i družstev. V r. 1976 se Sýs M. stal přeborníkem kraje.


Stanový tábor Vratíkov 1975

Zájezd do Jeseníků r. 1974

Hokejový oddíl byl ustaven v únoru 1970 a navázal na tradici hokeje ze 40 let. S velkým nadšením se členové oddílu pustili do práce a vybudovali ve sportovním areálu u sokolovny kluziště s osvětlením a ve sklepních prostorách sokolovny hokejové šatny. Do okresní soutěže bylo přihlášeno družstvo žáků,dorostu a mužů. Zvláště žáci dosahovali po mnoho let dobrých výsledků, v r. 1975 pod vedením trenéra K. Matouška vyhráli okresní soutěž a spartakiádní turnaj. Také dorostenci (trenér J.Horák), vyhráli okresní soutěž v r. 1978. Ve vedení oddílu se od založení střídali Jos. Šebek, Jiří Machan a Jar. Zerák. V r. 1992 byl hokejový oddíl zejména z důvodů vysoké fi nanční náročnosti zrušen.


Vítězové okresního přeboru r. 1975

Oddíl kopané byl založen v listopadu 1974. Prvním předsedou byl Jar. Kopecký, dále Frant. Kovář, který funkci vykonává i v současnosti. Od sezony 1975–76 byla přihlášena do IV. tř. okresu Blansko mužstva dorostu a mužů. Dorostenci (trenér Vl. Filouš) soutěž hned vyhráli a postoupili do III. třídy. V sezoně 1976–1977 opět soutěž vyhráli a postoupili do okresního přeboru. Tito hráči (Holas R., Tesař B., Šebek J., Sýs M., Filouš Pavel, Ondra B., Müller Al., Sehnal, Reška) pak tvořili základ mužstva dospělých.


r. 1978

Za více než 30 let činnosti oddílu kopané se zde vystřídalo mnoho hráčů, trenérů, vybudovalo se škvárové i travnaté hřiště s oplocením. V současné době hrají v okresních soutěžích žáci a dvě mužstva mužů, A-tým v nejvyšší soutěži a B-Tým ve IV.třídě. Aktivními členy současného fotbalového oddílu jsou především Ťoupek Alois, Kovář Fr., Polák Josef, ing. Bosák R.


Sportovní gymnastky na okresní akademii 1975

Gymnastický kroužekpracoval od r. 1973 do r. 1986. Družstva mladších i starších žákyň se pravidelně zúčastňovala okresních i krajských přeborů ve sportovní a moderní gymnastice v rámci ZRTV a děvčata se umisťovala na prvních místech v družstvech i jednotlivcích. Proto byla naše TJ pověřena v r. 1978 organizací okresní soutěže v moderní gymnastice v tělocvičně bořitovské sokolovny. Tato akce hojně navštívená diváky se vydařila včetně vystoupení Ivety Havlíčkové, tehdejší nejlepší moderní gymnastky České republiky a nositelky medailí z mistrovství světa. Naše děvčata zde získala 1. místo v družstvech a 1. a 3. místo v jednotlivcích. Na bodovaných místech se umisťovaly děvčata: Janíčková Marie, Matoušková Šárka.,Musilová Dagmar, Klonová Jitka, Tesařová Eva, Uhlířová Ilona, Zvěřinová Dagmar, Nováková Radka, Petruželová Marcela, Juříková Radka. Cvičitelkou gymnastek byla ing. Matoušková L.


1. místo v moderní gymnastice okresní přebor 1978.
Medaili předává Iveta Havlíčková, reprezentantka ČR

Tenisový oddíl byl založen v r. 1983 a v r. 1984 se přihlásilo do okresní soutěže smíšené družstvo dospělých, v následujícím roce i družstvo žáků. V r. 1986 žákovské družstvo zvítězilo a Hortová R. postoupila do krajského kola. Družstvo dospělých bylo druhé. Předsedou oddílu byl Skácel Břet.ml., trenérem žáctva Staněk Mil. V současné době je tenisové hřiště používáno jen pro rekreační hraní.

Oddíl stolního tenisu opětovně zahájil svoji činnost koncem 90.let a přihlásil se do okresních soutěží.V současné době jsou v soutěži 3 družstva, z nichž „A“ hraje v okresním přeboru,ostatní v okresní soutěži. Předsedou oddílu je ing. Kopecký K.

Oddíl badmintonu. Badminton se hraje zatím pouze rekreačně, pravidelně trénují dospělí a žactvo.Družstvo dospělých se připravuje na vstup do soutěže. Předsedou oddílu je MUDr. Řehořek T.

Poslední desetiletí a současnost